Tiếp tục tổ chức vận động hiến máu tình nguyện

Tiếp tục tổ chức vận động hiến máu tình nguyện theo chỉ đạo của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh để đảm bảo nhu cầu máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị.
Tải văn bản tại đây